Všeobecné obchodní podmínky společnosti IZON s.r.o. pro používání aplikace Mapulary

Preambule

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti mezi obchodní společností IZON s.r.o, se sídlem Technologická 941/12, Holice, 779 00 Olomouc, IČO: 28605161, tel. +420 774 124 699, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 44354 a třetími osobami vznikajících ze smluv o poskytování přístupu do aplikace Mapulary, elektronického systému výuky cizích jazyků a rozšiřování slovní zásoby.
 2. Pokud není dále uvedeno jinak, mají níže uvedené výrazy používané v těchto všeobecných obchodních podmínkách uvozené velkými písmeny následující význam:
Cena znamená finanční plnění za poskytnutí přístupu do Úplatné služby podle aktuálního ceníku Poskytovatele platného při objednání dané Služby;
Nařízení GDPR nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů);
Občanský zákoník znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
Obchodní podmínky znamenají tyto všeobecné obchodní podmínky Poskytovatele upravující používaní aplikace Mapulary;
Poskytovatelem se rozumí vlastník a provozovatel aplikace Mapulary, obchodní společnost IZON s.r.o, se sídlem Technologická 941/12, Holice, 779 00 Olomouc, IČO: 28605161, tel. +420 774 124 699, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 44354;
Služby nebo Služba znamená v rámci aplikace Mapulary přístup do neplacené verze Služeb „Free“ a placené verze Služeb „Basic“ a „Premium“ dohromady nebo každou jednotlivě, poskytované Poskytovatelem Uživateli. Přesný obsah a rozsah poskytovaných Služeb je specifikován v Obchodních Podmínkách a na Webových stránkách;
Služba Free znamená v rámci aplikace Mapulary přístup do neplacené verze služeb „Free“, poskytované Poskytovatelem Uživateli. Přesný obsah a rozsah poskytovaných Služeb je specifikován v Obchodních Podmínkách a na Webových stránkách;
Služba Basic znamená v rámci aplikace Mapulary přístup do placené verze služeb „Basic“, poskytované Poskytovatelem Uživateli na časové období 1 (jednoho) měsíce nebo 1 (jednoho) roku. Přesný obsah a rozsah poskytovaných Služeb je specifikován v Obchodních Podmínkách a na Webových stránkách;
Služba Premium znamená v rámci aplikace Mapulary přístup do placené verze služeb „Premium“, poskytované Poskytovatelem Uživateli na časové období 1 (jednoho) měsíce nebo 1 (jednoho) roku. Přesný obsah a rozsah poskytovaných Služeb je specifikován v Obchodních Podmínkách a na Webových stránkách;
Smlouva znamená smlouvu o poskytování přístupu do aplikace Mapulary uzavřenou mezi Poskytovatelem a Uživatelem;
Smluvní strany nebo Smluvní strana znamená Poskytovatel a Uživatel společně nebo kterýkoli z nich samostatně;
Trvalý nosič dat znamená jakýkoli nástroj, který umožňuje ukládat informace, a to způsobem vhodným pro jejich budoucí použití, po dobu přiměřenou jejich účelu, a který umožňuje reprodukci uložených informací v nezměněném stavu. Za trvalý nosič dat se pro účely těchto Obchodních podmínek považuje především e-mailová adresa Uživatele;
Úplatná služba znamená v rámci aplikace Mapulary přístup do placené verze Služeb „Basic“ a „Premium“ dohromady nebo každou jednotlivě, poskytované Poskytovatelem Uživateli. Přesný obsah a rozsah poskytovaných Služeb je specifikován v Obchodních Podmínkách a na Webových stránkách;
Uživatelem se rozumí fyzická či právnická osoba, která uzavřela s Poskytovatelem Smlouvu;
Uživatelský účet znamená účet Uživatele dostupný na Webových stránkách po uzavření Smlouvy;
Webové stránky znamená webové stránky www.app.mapulary.com;
Zákon o ochraně spotřebitele znamená zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele;
Zákon o zpracování osobních údajů znamená zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
 1. V případě pochybností o významu některého termínu používaného v Obchodních podmínkách je tento termín nutno vykládat v souladu s českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.
 2. Uživatel se okamžikem registrace zavazuje, že bude aplikaci Mapulary užívat v souladu s těmito Obchodními podmínkami, právními předpisy a pokyny Poskytovatele.
 3. Aplikace Mapulary je k dispozici všem zletilým osobám, které jsou oprávněny uzavírat smlouvy.

I. Úvodní ustanovení

 1. Aplikace Mapulary je elektronický systém výuky cizích jazyků a rozšiřování slovní zásoby, který Uživateli umožňuje tvořit vlastní obrázkové mapy slovíček cizích jazyků (dále jen „Mapy“) a prohlížet si Mapy sdílené ostatními Uživateli. Uživatel je oprávněn Mapy vytvářet sám nebo s pomocí dalších Uživatelů a zároveň rozhoduje o režimu publikace Map. Z hlediska publikace lze rozlišovat 3 (tři) režimy Map:
  1. Draft – znamená Mapu, která ještě není dokončena a lze ji sdílet pouze se spoluautorem;
  2. Privátní – znamená Mapu, která je dokončena a lze ji sdílet se spoluautorem a dalšími konkrétně určenými Uživateli;
  3. Veřejná – znamená Mapu, která je přístupná všem Uživatelům.
 2. Uživatel je oprávněn do vytvářených Map vkládat vlastní obrázky nebo databázové obrázky dostupné na Webových stránkách.
 3. Více informací o aplikaci Mapulary včetně video návodů a užitečných tipů je dostupných na Webových stránkách.

II. Nabízené služby

 1. Aplikace Mapulary nabízí na Webových stránkách přístup do bezplatné Služby Free a Úplatných služeb Basic a Premium. Aktuální ceník Úplatných služeb je dostupný na Webových stránkách, pod odkazem „Ceník“.
 2. Služba Free
  1. Základní verze aplikace Mapulary je zcela zdarma pro všechny Uživatele a zahrnuje tyto služby:

   a.1 mapulary editor,

   a.2 možnost vytvoření 5 (pět) vlastních map s maximálně 10 (deseti) slovy v jedné mapě,

   a.3 zpřístupnění 15 (patnácti) map dle vlastního výběru sdílených ostatními Uživateli nebo Poskytovatelem.

 3. Služba Basic
  1. Placená verze aplikace Mapulary zahrnuje tyto rozšířené služby:

   a.1 strojovou výslovnost,

   a.2 možnost vytvoření 100 (sto) vlastních map s neomezeným počtem slov v jedné mapě,

   a.3 zpřístupnění všech map sdílených ostatními Uživateli nebo Poskytovatelem,

   a.4 možnost tisku mapy do souboru pdf,

   a.5 možnost spolupracovat na tvorbě mapy s přáteli.

 4. Služba Premium
  1. Exkluzivní placená verze aplikace Mapulary zahrnuje tyto rozšířené služby:

   a.1 možnost vytvoření neomezeného množství vlastních map,

   a.2 každý měsíc zpřístupnění nové mapy na zajímavé téma vytvořené Poskytovatelem,

   a.3 možnost propojovat mapy.

III. Uzavření Smlouvy

 1. Návrh na uzavření Smlouvy provede Uživatel vyplněním údajů v registračním formuláři na Webových stránkách a odesláním těchto údajů Poskytovateli kliknutím na příslušené tlačítko nebo přihlášením ke svému uživatelskému účtu na webovém rozhraní „Facebook“ či „Google“. Uživatel je povinen uvést správné, úplné a pravdivé údaje. Uživatel je povinen vždy vyplnit políčka označená jako povinná.
 2. V návaznosti na doručení návrhu na uzavření Smlouvy Poskytovateli Poskytovatel umožní Uživateli přihlásit se do Uživatelského účtu Uživatele a aktivuje Uživateli přístup do Služby Free (akceptace). Ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku se nepoužije. Akceptací je Smlouva uzavřena.
 3. Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (např. náklady na připojení k internetu) si hradí Uživatel sám.
  1. Uživatel výslovně souhlasí s tím, že Poskytovatel započne s poskytováním Služeb dle Smlouvy neprodleně po jejím uzavření, tedy před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od Smlouvy ve smyslu § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku a prohlašuje, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od Smlouvy ve smyslu § 1837 písm. a) Občanského zákoníku.

IV. Trvání Smlouvy

 1. Není-li výslovně sjednáno jinak, Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
 2. Smlouva zaniká:
  1. odstoupením od Smlouvy z důvodu podstatného porušení smluvních povinností;

   a.1 za podstatné porušení smluvních povinností Poskytovatelem se mj. pokládá neposkytnutí přístupu do Služeb po dobu delší než 7 dnů, na které má Uživatel dle Obchodních podmínek a Smlouvy nárok;

   a.2 za podstatné porušení smluvních povinností Uživatelem se mj. pokládá porušení povinností dle čl. VIII. Obchodních podmínek.

  2. písemnou výpovědí Uživatele bez výpovědní doby.
 3. Odstoupení od Smlouvy nebo výpověď učiněné Uživatelem musí být provedeny prostřednictvím elektronické pošty, a to z e-mailové adresy uvedené v Uživatelském účtu Uživatele na Webových stránkách.
 4. Účinky zániku Smlouvy dle odst. 2. tohoto článku nastávají dnem prokazatelného doručení odstoupení nebo výpovědi druhé Smluvní straně.
 5. Uživatelský účet a přístup Uživatele do Služeb bude deaktivován do 2 (dvou) pracovních dnů ode dne nabytí účinků zániku Smlouvy dle odst. 2 tohoto článku.
 6. V případě zániku Smlouvy dle odst. 2. písm. a.1) a písm. b) tohoto článku se nevrací finanční plnění poskytnutá ve smyslu čl. VI. Obchodních podmínek.
 7. V případě zániku Smlouvy dle odst. 2. písm. a.2) tohoto článku bude Uživateli vrácena část Ceny za zakoupené Úplatné služby s ročním předplatným v částce představující dosud nevyčerpaný počet měsíců dané Služby ke dni účinnosti zániku Smlouvy. V případě zániku Smlouvy dle odst. 2 písm. a.2) tohoto článku bude Uživateli vrácena část Ceny za zakoupené Úplatné služby s měsíčním předplatným v částce představující dosud nevyčerpaný počet dnů dané Služby ke dni účinnosti zániku Smlouvy.

V. Uživatelský účet

 1. Uživatelský účet Uživatele bude zprovozněn v návaznosti na registraci Uživatele a uzavření Smlouvy na Webových stránkách a dostupný v pravém horním rohu základního menu.
 2. Osobní údaje uvedené Uživatelem v Uživatelském účtu je Uživatel při jakékoliv změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené v Uživatelském účtu jsou Poskytovatelem považovány za správné a pravdivé.
 3. Každý Uživatel může mít pouze jeden Uživatelský účet.

VI. Služby Basic a Premium

 1. Služby Basic a Premium jsou poskytovány jako úplatné, a to na dobu 1 (jednoho) měsíce nebo 1 (jednoho) roku s možností automatického obnovování Služeb.
 2. Služby Basic a Premium jsou poskytovány Uživateli, který uzavřel s Poskytovatelem Smlouvu.
 3. Uživatel je povinen hradit za přístup do Služeb Basic a Premium Cenu (předplatné) podle aktuálního ceníku Poskytovatele platného při objednání dané Služby. Aktuální ceník měsíčního i ročního předplatného Služeb Basic a Premium je k dispozici na Webových stránkách, pod odkazem „Ceník“. Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH.
 4. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv ceník změnit, a to vyvěšením nového ceníku na Webových stránkách, pod odkazem „Ceník“. Změna Ceny se nedotýká již zakoupených Služeb. Pro Smlouvy s automatickým obnovováním Služeb se od prvního dne obnoveného trvání přístupu do Úplatných služeb užije cena podle aktuálního ceníku platného od tohoto dne.
 5. Objednávku Úplatných služeb Uživatel provede volbou konkrétní Služby a délky předplatného na Webových stránkách, pod odkazem „Ceník“, vyplněním fakturačních údajů a zaplacením Ceny dle aktuálního ceníku Poskytovatele platného při objednání dané Služby (dále jen „Objednávka Úplatných služeb“).
 6. V návaznosti na doručení Objednávky Úplatných služeb Poskytovateli a úspěšným zaplacením Ceny Poskytovatel vystaví fakturu potvrzující zaplacení Ceny dostupnou v Uživatelském účtu pod odkazem „Moje faktury“ a aktivuje Uživateli přístup do zakoupené Služby, a to na dobu dle zvoleného typu předplatného.
 7. Cena za přístup do Služeb Basic a Premium může být hrazena pouze prostřednictvím platební brány a způsobem placení nabízeném společností ComGate Payments, a.s. Uživatel je odpovědný za správné vyplnění kompletních platebních informací.
  ComGate Payments, a.s.
  Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
  E-mail: platby-podpora@comgate.cz
  Tel: +420 228 224 267
 8. Pokud Uživatel ve svém Uživatelském účtu, v odkazu „Fakturační údaje“, aktivuje „Automatické strhávání plateb“, vyslovuje souhlas s tím, aby byla Služba zakoupená Uživatelem automaticky obnovována a společností ComGate Payments, a.s. provedena automatická platba dle aktuálního ceníku Poskytovatele v příslušném intervalu bez potřeby osobní autorizace platby ze strany Uživatele. Frekvence automatické obnovy a placení odpovídá zvolenému typu předplatného (měsíc nebo rok), přičemž k úhradě na následující období bude docházet vždy po uplynutí minulého období. Uživatel bere na vědomí, že číslo platební karty Poskytovatel nebude uschovávat, bude však uschovávat platební informace, které mohou být využity pro automatické obnovení Služeb. „Automatické strhávání plateb“ je Uživatel oprávněn ve svém Uživatelském účtu, v odkazu „Fakturační údaje“, kdykoliv deaktivovat.
 9. Uživatel výslovně souhlasí s tím, že Poskytovatel započne s poskytováním Služeb zakoupených dle tohoto článku neprodleně po doručení Objednávky Úplatných služeb a zaplacení Ceny, tedy před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku a prohlašuje, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy ve smyslu § 1837 písm. a) Občanského zákoníku.

VII. Práva a povinnosti Poskytovatele

 1. Poskytovatel není s ohledem na charakter Služeb schopen garantovat 100% dostupnost Služeb. Služby tak nemusí Poskytovatel poskytovat zejména v případě:
  1. obvyklé údržby (přičemž tato doba nepřekročí 7 hodin měsíčně), či odstraňování mimořádných poruch,
  2. vyšší moci, tedy např. pokud dojde k výpadkům v dodávce elektrické energie, výpadkům datové sítě či jiným poruchám způsobeným třetími osobami,
  3. výpadků způsobených kybernetickými útoky apod.
 2. Poskytovatel negarantuje funkčnost a správné zobrazení digitálního obsahu, pokud Uživatel použije nestandardní webový prohlížeč (za standardní prohlížeče se považují aktuální verze zejména prohlížečů IE10+, FF57+, Opera 57+, Chrome 63+ nebo Safari10+, s povoleným JavaScript, CSS styly a zobrazováním obrázků, popřípadě vhodný ekvivalent internetového prohlížeče v používaném přenosném zařízení).
 3. Poskytovatel je oprávněn měnit, doplňovat či omezovat strukturu Služeb, poskytované prvky Služeb a rozsah Služeb, aniž by na to musel Uživatele upozorňovat.
 4. Poskytovatel je oprávněn deaktivovat přístup Uživatele do systému a ukončit nebo přerušit poskytování Služeb, pokud Uživatel poruší své povinnosti dle čl. VIII. Obchodních podmínek.
 5. Poskytovatel je oprávněn provádět preventivní kontrolu informací či jiných materiálů ukládaných nebo šířených Uživatelem v rámci Služeb. V případě, že by obsah těchto informací mohl porušit tyto Obchodní podmínky, je Poskytovatel oprávněn tyto informace či jiné materiály smazat či zabránit jejich šíření.
 6. V případech přerušení nebo omezení poskytování Služeb z důvodů na straně Poskytovatele je odpovědnost Poskytovatele vůči Uživateli omezena pouze na odpovědnost obnovit poskytování Služeb. Uživateli nenáleží právo uplatňovat jiné nároky z práva odpovědnosti za vady ani za škodu (včetně ušlého zisku).

VIII. Práva a povinnosti Uživatele

 1. Na základě Smlouvy je Uživatel oprávněn přistupovat do svého Uživatelského účtu a k obsahu Služeb, které mu budou zpřístupněny. Ze svého uživatelského rozhraní může Uživatel zejména provádět správu svých údajů, vkládat a odstraňovat informace o své osobě. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel nenese odpovědnost za nastavení provedená v Uživatelském účtu.
 2. Uživatel nesmí v rámci užívání Služeb ukládat nebo šířit informace či jiné materiály, jejichž obsah je v rozporu s dobrými mravy, veřejným pořádkem či s obecně závaznými právními předpisy, a to zejména obsah, jenž:
  1. zasahuje do autorských práv či práv souvisejících s právem autorským třetích osob,
  2. zasahuje do práv na ochranu osobnosti či dobré pověsti třetích osob,
  3. zachycuje sexistické, vulgární či hrubé postoje,
  4. vyzývá k násilí,
  5. porušuje právní normy směřující k ochraně proti nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejích příslušníků.
 3. Uživatel nesmí v rámci užívání Služeb používat mechanismy, nástroje, programové vybavení nebo postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz zařízení Poskytovatele, bezpečnost internetu či dalších uživatelů internetu.
 4. Uživatel nesmí vyvíjet činnost směřující k tomu, aby byl znemožněn nebo omezen provoz Služeb či serveru Poskytovatele, na kterém je Služba provozována, nebo provádět jiné útoky na tento server, ani nesmí být při takové činnosti nápomocen třetí osobě. Uživatel nesmí Uživatelský účet a Služby využívat způsobem, který by nepřiměřeně omezoval v užívání Služeb další zákazníky Poskytovatele či jinak nepřiměřeně omezoval Poskytovatele. Uživatel zejména nesmí server Poskytovatele, na kterém je Služba provozována, zatěžovat automatizovanými požadavky a pro účely Služeb užívat automatizovaný software či jiný software, který není podporován Poskytovatelem.
 5. Vzhledem k tomu, že Služba umožňuje ukládání anebo zveřejňování informací Uživatelem, bere Uživatel na vědomí, že Poskytovatel nenese v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, odpovědnost za obsah takovýchto informací.
 6. Přístupové údaje a přístup do Služeb jsou určeny pouze pro jednu fyzickou osobu a jsou nepřenosné. Uživatel nemá právo poskytnout, postoupit, pronajímat, půjčovat ani jinak poskytovat třetím osobám oprávnění k přístupu ke Službám zcela nebo zčásti, trvale či dočasně, úplatně či bezúplatně bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele. Sdílení přístupových údajů mezi vícero fyzickými osobami není přípustné, a to ani tehdy, bude-li Uživatelem právnická osoba; právnická osoba je povinna určit jednu fyzickou osobu, která bude mít přístup do Služeb. Uživatel je povinen uchovávat v tajnosti přístupové údaje do Služeb, vč. hesla. V případě ztráty přístupových údajů nebo podezření na jejich zneužití či únik je Uživatel povinen bezodkladně informovat Poskytovatele; Poskytovatel však neodpovídá za škodu, která by vznikla zneužitím přístupu do Služeb. V případě podezření na sdílení přístupu do Služeb je Poskytovatel oprávněn přístup do Služeb dočasně, do ověření celé záležitosti, přerušit.

IX. Autorskoprávní ochrana obsahu Webových stránek a licence

 1. Uživatel bere na vědomí, že texty, grafická díla a další prvky obsažené na Webových stránkách (dále jen „Autorská díla“) jsou jednotlivě a/nebo jako celek chráněny autorským právem. Není-li v těchto Obchodních podmínkách sjednáno jinak, může k oprávněnému užití autorských děl Uživatelem dojít pouze v rámci uživatelského rozhraní Služeb, je tedy zakázáno tento obsah jakkoliv kopírovat, ukládat či kopírovat, jakož i obcházet technické prostředky určené k ochraně obsahu, ledaže by se tak dělo způsobem výslovně připuštěným právními předpisy.
 2. Uživatel bere na vědomí, že počítačové programy tvořící Webové stránky jsou chráněny autorským právem. Uživatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či užívat počítačové programy, k nimž je vykonavatelem majetkových práv či uživatelem Poskytovatel.
 3. Uživatel bere na vědomí, že jím vytvořený, sdílený, zveřejněný nebo nahraný obsah na Webové stránky ve Službě Free se okamžikem vytvoření, sdílení, zveřejnění nebo nahrání na Webové stránky stává vlastnictvím Poskytovatele.
 4. Poskytovatel prohlašuje, že neuplatňuje nárok na vlastnictví obsahu, který Uživatel vytvoří, sdílí, zveřejní nebo nahraje na Webové stránky ve Službě Basic nebo Premium. Uživatel k vytvořenému, sdílenému, zveřejněnému nebo nahranému obsahu, na který se vztahují práva k duševnímu vlastnictví, uděluje tímto nevýhradní, bezplatnou, převoditelnou, dále licencovatelnou a celosvětovou licenci k hostování, používání, sdílení, kopírovaní apod. Tuto licenci je Uživatel oprávněn kdykoliv ukončit odstraněním obsahu nebo zánikem Smlouvy. Pokud Uživatel obsah sdílel s jinými Uživateli, kteří jej neodstranili, bude se obsah dále zobrazovat.

X. Ochrana osobních údajů

 1. Uzavřením Smlouvy vzniká Poskytovateli oprávnění zpracovat osobní údaje Uživatele v souladu s Nařízením GDPR a Zákonem o zpracování osobních údajů.
 2. Zdrojem osobních údajů je Uživatel. Provozovatel získává osobní údaje od Uživatele tím, že je vyplnil a poskytl při uzavírání Smlouvy a při vytváření Objednávky Úplatných služeb.
 3. Účelem zpracování osobních údajů Poskytovatelem je (i) uzavírání a plnění Smlouvy a Objednávky Úplatných služeb, na základě kterých budou Uživateli poskytovány Služby Poskytovatelem, (ii) plnění právních povinností vyplývajících pro Poskytovatele z Nařízení GDPR, Zákona o zpracování osobních údajů a jiných všeobecně závazných právních předpisů, (iii) jiný účel, při kterém Uživatel vyjádřil svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, (iv) jiný účel, který je slučitelný s účelem, na který byly osobní údaje Uživatele původně získány. Zpracování osobních údajů pro účely archivace nebo statistický účel se ve smyslu Nařízení GDPR a Zákona o zpracování osobních údajů považuje za zpracování slučitelné s původním účelem. V případě zpracování pro předmětné účely má Poskytovatel zavedené přiměřené a účinné technické a organizační opatření, kterými zabezpečí zejména minimalizaci osobních údajů a podle toho, jakým způsobem bude možné předmětné účely dosáhnout, zabezpečí taktéž pseudonymizaci (osobní údaje nebude možné přiřadit ke konkrétnímu Uživateli bez použití dodatečných informací uchovávaných odděleně) nebo anonymizací (osobní údaje nebude vůbec možné přiřadit ke konkrétnímu Uživateli, kterého nebude možné více identifikovat).
 4. Právním základem zpracování osobních údajů Poskytovatelem je plnění smluvních povinností vůči Uživateli, plnění zákonných povinností Poskytovatele a svobodný a nepodmíněný souhlas se zpracováním osobních údajů udělený Uživatelem.
 5. Rozsah zpracovávaných osobních údajů Uživatele je: (i) e-mailová adresa, (ii) jméno a příjmení, v případě Objednávky Úplatných služeb (iii) fakturační údaje (např. poštovní adresa, IČO, DIČ, telefonní číslo), (iv) či jiné osobní údaje zpracované podle všeobecně závazných právních předpisů.
 6. Poskytnutí osobních údajů Uživatelem je dobrovolné. Poskytnutí osobních údajů je smluvním požadavkem, který je nezbytný pro uzavření a plnění ze Smlouvy a Objednávky Úplatných služeb.
 7. Poskytovatel je oprávněn zpracovávané osobní údaje uchovávat v nezbytném rozsahu a ve formě, která umožňuje identifikaci Uživatele, a to nejdéle po dobu, která je potřebná pro naplnění účelu, pro který se zpracovávají. Po uplynutí doby oprávněného uchovávání zpracovávaných osobních údajů Poskytovatel zabezpečí bez zbytečného odkladu vymazání nebo anonymizaci osobních údajů ve smyslu Nařízení GDPR a Zákona o zpracování osobních údajů.
 8. Ve smyslu Nařízení GDPR a Zákona o zpracování osobních údajů Uživatel disponuje právem kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů založeném na souhlase před jeho odvoláním. Pokud Uživatel odvolá svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a neexistuje jiný právní základ pro zpracování osobních údajů (např. potřeba plnění Smlouvy či zákonné povinnosti), Poskytovatel zabezpečí bez zbytečného odkladu vymazání nebo anonymizaci osobních údajů ve smyslu Nařízení GDPR a Zákona o zpracování osobních údajů.
 9. Poskytovatel je oprávněn poskytovat osobní údaje Uživatele v nezbytném rozsahu následujícím příjemcům: (i) osobám, které jménem Poskytovatele mimosoudně i soudně uplatňují a vymáhají právní nároky Poskytovatele, a to za účelem uplatňování a vymáhání právních nároků Poskytovatele, (ii) soudům, soudním exekutorům, orgánům činným v trestním řízení nebo jiným orgánům veřejné moci, a to za účelem uplatňování a vymáhání právních nároků Poskytovatele nebo plnění povinností Poskytovatele podle všeobecně závazných právních předpisů, (iii) osobám, které pro Poskytovatele zajišťují zabezpečení a ochranu, Webových stránek a informační infrastruktury, (iv) společnosti ComGate Payments, a.s. za účelem zajišťování hrazení plateb za Úplatné služby prostřednictvím platební brány.
 10. Ve smyslu Nařízení GDPR má Uživatel zejména (i) právo na přístup k údajům, které se o něm zpracovávají, (ii) právo na jejich opravu, (iii) právo na jejich vymazání, (iv) právo na omezení zpracování, (v) právo podat námitku proti zpracování, (vi) právo kdykoliv odvolat svůj souhlas bez toho, aby to mělo vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.
 11. Bude-li Uživatel zpracovávat osobní údaje fyzických osob, ať už z pozice správce či zpracovatele osobních údajů, zavazuje se dodržovat pravidla stanovená Nařízením GDPR a Zákonem o zpracování osobních údajů.

XI. Doručování

 1. Nebude-li dohodnuto jinak, doručování Smluvním stranám se provádí elektronickou poštou (prostý e-mail).
 2. Uživateli je doručováno na e-mailovou adresu uvedenou v Uživatelském účtu Uživatele na Webových stránkách.
 3. Poskytovateli je doručováno na e-mailovou adresu info@mapulary.com.
 4. Zpráva je doručena okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty.

XII. Reklamace a řešení sporů

 1. Služby budou Uživateli poskytovány v kvalitě, kterou je možné rozumně očekávat s přihlédnutím k povaze Služeb a jejich účelu.
 2. Uživatel je oprávněn reklamovat vady Služeb a žádat jejich nápravu u Poskytovatele ve lhůtě 10 (deseti) dnů ode dne výskytu příslušné vady, a to prostřednictvím e-mailu na adrese info@mapulary.com. V reklamaci je Uživatel povinen přesně specifikovat, v čem spočívá reklamovaná vada a zároveň uvést časové období, po dobu kterého se vada vyskytla.
 3. V případě oprávněné reklamace má Uživatel právo na přiměřenou slevu z Ceny Úplatných služeb, případně mu bude podle volby Poskytovatele přiměřeně prodlouženo období, po nějž bude moci Úplatné služby užívat. O vyřízení reklamace bude Poskytovatel Uživatele informovat na e-mailovou adresu uvedenou v Uživatelském účtu Uživatele na Webových stránkách.
 4. Pokud je Uživatel spotřebitelem, a dojde ke sporu mezi ním a Poskytovatelem, včetně sporu ohledně řešení reklamace, má možnost obrátit se na Poskytovatele se žádostí o nápravu, pokud Poskytovatel na žádost o nápravu odpoví zamítavě nebo neodpoví do 30 (třiceti) dnů ode dne jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení mimosoudního řešení svého sporu podle ustanovení § 20d a násl. Zákona o ochraně spotřebitele.
 5. Příslušným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů s Poskytovatelem je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 0020869, e-mail: adr@coi.cz, případně jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu zapsaný v seznamu subjektů mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vedeném Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.
 6. Spotřebitel může pro podání návrhu na mimosoudní řešení svého sporu využít platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na webové stránce http///ec.europa.eu/consumers/odr/.
 7. Pokud Uživatel není spotřebitelem a dojde ke sporu bez nalezení smírného řešení, budou spory předloženy příslušnému obecnému soudu České republiky.

XIII. Závěrečná ustanovení

 1. Vztahy Poskytovatele a Uživatele, které nejsou výslovně upravené v těchto Obchodních podmínkách, se řídí platnými a účinnými právními předpisy České republiky (bez ohledu na státní příslušnost Uživatele), zejména Občanským zákoníkem a Zákonem o ochraně spotřebitele.
 2. Obchodní podmínky je Poskytovatel oprávněn kdykoliv jednostranně změnit. O takové změně je Poskytovatel povinen informovat Uživatele v dostatečném časovém předstihu, a to prostřednictvím elektronické zprávy zaslané na e-mailovou adresu uvedenou v Uživatelském účtu Uživatele na Webových stránkách. Pokud se změnou Obchodních podmínek nebude Uživatel souhlasit, je oprávněn Smlouvu ve lhůtě 15 dnů od uveřejnění změny Obchodních podmínek vypovědět dle čl. IV, odst. 2, písm. b) Obchodních podmínek. Marným uplynutím lhůty pro zaslání nesouhlasu se změnou Obchodních podmínek se má za to, že Uživatel se změnou Obchodních podmínek souhlasí a změněné podmínky nabydou účinnosti dnem v nich uvedeným. Dnem nabytí účinnosti změny Obchodních podmínek dochází zároveň ke změně Smlouvy, a to v souladu se změnou Obchodních podmínek.
 3. Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
 4. Poskytovatel je oprávněn postoupit práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu, s čímž Uživatel souhlasí.
 5. Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne xxx.