Ogólne warunki firmy IZON sp z o.o do korzystania z aplikacji Mapulary.

Preambuła

 1. Niniejsze ogólne Warunki handlowe regulują zgodnie z postanowieniami § 1751 ust. 1 ustawy nr 89/2012 Zb. Kodeks Cywilny wzajemne prawa i obowiązki pomiędzy spółką handlową IZON sp z.o., z siedzibą ul.Technologická 941/12, Holice, 779 00 Olomouc, NIP: 28605161, tel. +420 774 124 699, wpisaną do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Ostrawie, sekcja C, wkładka 44354 a osobami trzecimi, wynikające z umów o udostępnienie aplikacji Mapulary, elektronicznego systemu do nauczania języków obcych i poszerzania słownictwa.
 2. O ile poniżej nie określono inaczej, terminy użyte w niniejszych ogólnych warunkach, poprzedzone wielkimi literami, mają następujące znaczenie:
Cena oznacza płatność finansową za świadczenie dostępu do Usługi płatnej zgodnie z aktualnym cennikiem Dostawcy obowiązującym przy zamawianiu Usługi;
Rozporządzenie RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie opracowywania i przechowywania danych osobowych osób fizycznych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
Kodeks Cywilny oznacza ustawę nr 89/2012 Dz.U., Kodeks cywilny z późniejszymi zmianami;
Warunki handlowe oznaczają niniejsze ogólne warunki handlowe Dostawcy regulujące korzystanie z aplikacji Mapulary;
Dostawca oznacza właściciela i obsługującego aplikację Mapulary, firmę IZON sp z.o., z siedzibą ul.Technologická 941/12, Holice, 779 00 Olomouc, NIP: 28605161, tel. +420 774 124 699, wpisaną do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Ostrawie, sekcja C, wkładka 44354;
Usługi lub Usługa w ramach aplikacji Mapulary oznacza dostęp do bezpłatnej wersji Usług „Free” i płatnej wersji Usług „Basic” i „Premium” łącznie lub każdej z nich indywidualnie, dostarczanych Użytkownikowi przez Dostawcę. Dokładna treść i zakres świadczonych Usług są podane w Warunkach handlowych oraz na stronach www;
Usługa Free w ramach aplikacji Mapulary oznacza dostęp do bezpłatnej wersji usług „Free“ świadczonych przez Dostawcę na rzecz Użytkownika. Dokładna treść i zakres świadczonych Usług są podane w Warunkach handlowych oraz na stronach www;
Usługa Basic w ramach aplikacji Mapulary oznacza dostęp do płatnej wersji usług „Basic” świadczonych przez Dostawcę na rzecz Użytkownika na okres 1 (jednego) miesiąca lub 1 (jednego) roku. Dokładna treść i zakres świadczonych Usług są podane w Warunkach handlowych oraz na stronach www;
Usługa Premium w ramach aplikacji Mapulary oznacza dostęp do płatnej wersji usług „Premium” świadczonych przez Dostawcę na rzecz Użytkownika na okres 1 (jednego) miesiąca lub 1 (jednego) roku. Dokładna treść i zakres świadczonych Usług są podane w Warunkach handlowych oraz na stronach www;
Umowa oznacza umowę o udostępnienie aplikacji Mapulary zawartą między Dostawcą a Użytkownikiem;
Strony umowy albo Strona umowy; oznacza Dostawcę i Użytkownika razem lub któregokolwiek z nich oddzielnie;
Trwały nośnik danych oznacza dowolne narzędzie, które umożliwia przechowywanie informacji w sposób umożliwiający ich przyszłe wykorzystanie, przez okres dopasowany do ich celu i który umożliwia odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionym stanie. Do celów niniejszych Warunków handlowych za trwały nośnik danych uważa się adres e-mail Użytkownika;
Usługa płatna w ramach aplikacji Mapulary oznacza dostęp do płatnej wersji Usług „Basic” i „Premium” łącznie lub do każdej z nich z osobna, zapewnianych Użytkownikowi przez Dostawcę. Dokładna treść i zakres świadczonych Usług są podane w Warunkach handlowych oraz na stronach www;
Użytkownik osoba fizyczna lub prawna, która zawarła Umowę z Dostawcą;
Konto użytkownika oznacza konto Użytkownika dostępne na stronach www po zawarciu Umowy;
Strona www Strona www.app.mapulary.com;
Ustawa o ochronie konsumentów oznacza ustawę nr 634/1992 Zb. o ochronie konsumentów;
Ustawa o przetwarzaniu danych osobowych oznacza Ustawę o przetwarzaniu danych osobowych nr. 110/2019;
 1. W przypadku wątpliwości, co do znaczenia któregokolwiek z terminów użytych w Warunkach handlowych, należy je interpretować zgodnie z prawem czeskim, w szczególności z Kodeksem Cywilnym.
 2. W momencie rejestracji Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z aplikacji Mapulary zgodnie z niniejszymi Warunkami handlowymi, prawem oraz instrukcjami Dostawcy.
 3. Aplikacja Mapulary jest do dyspozycji wszystkich osób pełnoletnich, które są uprawnione do zawierania umóv.

I. Postanowienia wstępne

 1. Aplikacja Mapulary to elektroniczny system do nauki języków obcych i poszerzania słownictwa, który umożliwia Użytkownikowi tworzenie własnych map obrazowych słów obcojęzycznych (zwanych dalej „Mapami”) oraz przeglądanie Map udostępnionych przez innych Użytkowników. Użytkownik jest uprawniony do tworzenia Map samodzielnie lub przy pomocy innych Użytkowników i jednocześnie decyduje o sposobie publikacji Map. Z punktu widzenia publikacji można wyróżnić 3 (trzy) rodzaje wersji Map:
  1. Wersja robocza - oznacza Mapę, która nie została jeszcze ukończona i może być udostępniona tylko współautorowi;
  2. Prywatna - oznacza dokończoną Mapę, którą można udostępniać współautorowi i innym konkretnie wyznaczonym Użytkownikom;
  3. Publiczna - oznacza Mapę, do której dostęp mają wszyscy Użytkownicy.
 2. Użytkownik ma prawo wstawiać do tworzonych Map własne obrazki lub obrazki z baz danych dostępne na stronie www.
 3. Więcej informacji na temat Mapulary, włącznie z wideo i pomocnymi wskazówkami, jest dostępnych na stronie internetowej.

II. Oferowane usługi

 1. Aplikacja Mapulary na stronach www oferuje dostęp do bezpłatnej usługi Free i płatnych usług Basic oraz Premium. Aktualny cennik Usług płatnych jest dostępny na stronach www, pod linkiem „Cennik“.
 2. Usługa Free
  1. Wersja podstawowa aplikacji Mapulary jest całkowicie za darmo dla wszystkich Użytkowników i zawiera następujące usługi:

   a.1 mapulary edytor,

   a.2 możliwość stworzenia 5 (pięciu) własnych Map z maksymalnie 10 (dziesięcioma) słowami w jednej Mapie,

   a.3 udostępnienie 15 (piętnastu) Map wg własnego wyboru udostępnionych przez innych Użytkowników lub Dostawcę.

 3. Usługa Basic
  1. Placená verze aplikace Mapulary zahrnuje tyto rozšířené služby:

   a.1 wymowę maszynową,

   a.2 możliwość przygotowania 100 (stu) własnych Map z nieograniczoną ilością słów w jednej mapie,

   a.3 udostępnienie wszystkich map udostępnionych przez innych Użytkowników lub Dostawcę,

   a.4 możliwość wydruku Mapy do pliku pdf,

   a.5 możliwość współpracy przy Mapie z przyjaciółmi.

 4. Usługa Premium
  1. Ekskluzywna płatna wersja aplikacji Mapulary zawiera następujące rozszerzone usługi:

   a.1 możliwość stworzenia nieograniczonej ilości własnych Map,

   a.2 co miesiąc udostępnienie nowej Mapy na ciekawy temat utworzonej przez Dostawcę,

   a.3 możliwość łączenia Map.

III. Zawarcie umowy

 1. Użytkownik poprzez wypełnienie danych w formularzu rejestracyjnym na stronach www i po przesłaniu tych danych Dostawcy po kliknięciu odpowiedniego przycisku lub zalogowaniu się do swojego konta użytkownika w aplikacji „Facebook” lub „Google” wyśle propozycję zawarcia Umowy Dostawcy. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawidłowych, kompletnych i prawdziwych danych. Użytkownik jest zawsze zobowiązany do wypełnienia pól oznaczonych jako obowiązkowe.
 2. Po dostarczeniu Dostawcy propozycji zawarcia Umowy, Dostawca umożliwi Użytkownikowi zalogowanie się do Konta Użytkownika i aktywuje mu dostęp do Usługi Free (akceptacja). Nie będą zastosowane przepisy § 1740 par.3 Kodeksu Cywilnego. Po akceptacji Umowa jest zawarta.
 3. Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie ze środków komunikacji na odległość przy zawieraniu Umowy. Koszty poniesione przez Użytkownika w związku z korzystaniem ze środków tej formy komunikacji na potrzeby zawarcia Umowy (np. koszty połączenia z siecią Internet) ponosi Użytkownik.
  1. Użytkownik wyraźnie wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usług w ramach Umowy przez Dostawcę niezwłocznie po jej zawarciu tj. przed upływem ustawowego terminu do odstąpienia od Umowy w rozumieniu § 1829 ust. 1 Kodeksu Cywilnego oraz oświadcza, że ​​został prawidłowo poinformowany, że wyrażając tę ​​zgodę traci prawo odstąpienia od Umowy w rozumieniu § 1837 pismo a) Kodeksu Cywilnego.

IV. Czas trwania Umowy

 1. Jeśli nie zostało wyraźnie uzgodnione inaczej, Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 2. Umowa wygasa:
  1. odstąpieniem od Umowy z powodu rażącego naruszenia zobowiązań umowy;

   a.1 istotnym naruszeniem zobowiązań umowy przez Dostawcę jest między innymi brak dostępu do Usług przez okres dłuższy niż 7 dni, do których Użytkownik ma prawo zgodnie z Warunkami handlowymi i Umową;

   a.2 istotne naruszenie zobowiązań umownych przez Użytkownika stanowi między innymi naruszenie obowiązków wynikających z Artykułu VIII. Warunków handlowych.

  2. pisemnym wypowiedzeniem Użytkownika bez okresu wypowiedzenia.
 3. Odstąpienie od Umowy lub wypowiedzenie dokonane przez Użytkownika następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej, z adresu e-mail podanego w Koncie Użytkownika na stronie www.
 4. Skutki rozwiązania Umowy zgodnie z ustępem 2 niniejszego artykułu następują w dniu możliwego do udowodnienia doręczenia oświadczenia o odstąpieniu lub wypowiedzeniu drugiej Stronie Umowy.
 5. Konto Użytkownika i dostęp Użytkownika do Usług zostaną dezaktywowane w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od dnia wejścia w życie rozwiązania Umowy zgodnie z ustępem 2 niniejszego artykułu.
 6. W przypadku wypowiedzenia Umowy na podstawie ust. a.1) i b) niniejszego artykułu, świadczenia pieniężne udzielone w rozumieniu artykułu VI. Warunków handlowych nie podlegają zwrotowi.
 7. W przypadku rozwiązania Umowy na podstawie ust. a.2) niniejszego paragrafu, Użytkownikowi zostanie zwrócona część Ceny za zakupione Usługi w formie rocznego abonamentu, w kwocie odpowiadającej niewykorzystanej liczbie miesięcy danej Usługi na dzień wejścia w życie rozwiązania Umowy. W przypadku rozwiązania umowy na podstawie ust. a.2) niniejszego paragrafu, Użytkownikowi zostanie zwrócona część Ceny za zakupione Usługi w ramach miesięcznego abonamentu, w kwocie stanowiącej niewykorzystaną liczbę dni danej Usługi na dzień wejścia w życie rozwiązania Umowy.

V. Konto Użytkownika

 1. Konto Użytkownika zostaje uruchomione po rejestracji Użytkownika i zawarciu Umowy na stronach www i jest dostępne w prawym górnym rogu menu podstawowego.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do aktualizacji danych osobowych podanych przez Użytkownika w Koncie Użytkownika w przypadku ich zmiany. Dane podane w Koncie Użytkownika są uważane przez Dostawcę za prawidłowe i właściwe.
 3. Każdy Użytkownik może mieć tylko jedno Konto Użytkownika.

VI. Usługi Basic i Premium

 1. Usługi Basic i Premium są oferowane jako płatne, a to na okres 1 (jednego) miesiąca lub 1 (jednego) roku z możliwością automatycznego odnowienia.
 2. Usługi Basic i Premium są świadczone Użytkownikowi, który zawarł Umowę z Dostawcą.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do regulowania Ceny (abonament) za dostęp do usług Basic i Premium wg aktualnego cennika Dostawcy, obowiązującego w momencie zamówienia danej usługi. Aktualny cennik miesięcznego i rocznego abonamentu Usług Basic i Premium jest do dyspozycji na stronach www pod linkiem „Cennik“. Ceny są podane w CZK włącznie z podatkiem VAT.
 4. Dostawca jest uprawniony do zmiany ceny w dowolnym momencie formą wywieszenia nowego cennika na stronach www, pod linkiem „Cennik“. Zmiana Ceny nie dotyczy już kupionych usług. Dla Umów z automatycznym odnawianiem abonamentu od pierwszego dnia odnowionego dostępu zostanie użyta Cena z „Cennika” ważnego od tego dnia.
 5. Zamówienie Płatnych Usług Użytkownik zrealizuje poprzez wybór konkretnej usługi i długości abonamentu na stronach www pod linkiem „Cennik”, po wypełnieniu danych fakturacyjnych i po zapłaceniu Ceny wg aktualnego „Cennika” Dostawcy ważnego przy zamówieniu danej Usługi (dalej tylko „Zamówienie Usług Płatnych”).
 6. W nawiązaniu na dostarczenie Dostawcy Zamówienia Usług Płatnych i pomyślnym zapłaceniu Ceny, Dostawca wystawi fakturę potwierdzającą zapłatę Ceny dostępną na Koncie Użytkownika pod linkiem „Moje Faktury” i aktywuje Użytkownikowi dostęp do zakupionej Usługi na okres zgodny z wybranym rodzajem abonamentu.
 7. Cena za dostęp do Usług Basic i Premium może być uregulowana wyłącznie za pomocą bramki płatniczej oraz sposobem płatności oferowanym przez firmę ComGate Payments, a.s. Użytkownik jest odpowiedzialny za właściwe wypełnienie kompletnych informacji płatniczych.
  ComGate Payments, a.s.
  Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
  E-mail: platby-podpora@comgate.cz
  Tel: +420 228 224 267
 8. Jeżeli Użytkownik aktywuje „Automatyczne potrącanie płatności” w linku „Dane fakturacyjne” na swoim koncie, wyraża zgodę, aby Usługa przez niego zakupiona była automatycznie odnawiana przez ComGate Payments, a.s. zgodnie z aktualnym Cennikiem Dostawcy w odpowiednim przedziale czasowym bez konieczności osobistej autoryzacji płatności przez Użytkownika. Częstotliwość automatycznego odnawiania i rodzaj płatności odpowiada wybranemu rodzajowi abonamentu (miesiąc lub rok), przy czym płatność za kolejny okres będzie miała miejsce zawsze po zakończeniu poprzedniego okresu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Dostawca nie będzie przechowywać numeru karty płatniczej, ale zachowa informacje dotyczące płatności, które mogą być wykorzystane do automatycznego odnowienia Usług. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie dezaktywować „Automatyczne potrącanie płatności” na swoim koncie użytkownika, w linku „Dane fakturacyjne”.
 9. Użytkownik wyraźnie zgadza się z tym, że Dostawca rozpocznie świadczenie Usług zakupionych na podstawie niniejszego paragrafu niezwłocznie po dostarczeniu Zamówienia Usług Płatnych i zapłaceniu Ceny, tj. przed upływem ustawowego terminu do odstąpienia od umowy w rozumieniu § 1829 ust. 1 Kodeksu Cywilnego i oświadcza, że został prawidłowo poinformowany, że wyrażając tę ​​zgodę traci prawo odstąpienia od umowy w rozumieniu § 1837 pismo a) Kodeksu Cywilnego.

VII. Prawa i obowiązki Dostawcy

 1. Ze względu na charakter Usług Dostawca nie jest w stanie zagwarantować 100% dostępności Usług. Dostawca nie jest zobowiązany do świadczenia Usług zwłaszcza w przypadku:
  1. rutynowej konserwacji (nie przekraczającej 7 godzin miesięcznie) lub rozwiązywania wyjątkowych awarii,
  2. siły wyższej, tj. np. w przypadku przerw w dostawie energii elektrycznej, awarii sieci lub innych awarii spowodowanych przez osoby trzecie,
  3. przestojów spowodowanych cyberatakami itp.
 2. Dostawca nie gwarantuje funkcjonalności i poprawnego wyświetlania treści cyfrowych w przypadku korzystania przez Użytkownika z niestandardowej przeglądarki internetowej (za aktualne przeglądarki uważa się aktualne wersje przeglądarek IE10+, FF57+, Opera 57+, Chrome 63+ lub Safari10+, z dozwolonymi JavaScript, CSS style i wyświetlaniem rysunków, lub odpowiednią równoważną przeglądarkę internetową w używanym urządzeniu przenośnym).
 3. Dostawca może zmieniać, uzupełniać lub ograniczać strukturę Usług, elementy świadczonych Usług oraz zakres Usług bez konieczności powiadamiania o tym Użytkownika.
 4. Dostawca może cofnąć prawa dostępowe Użytkownika do systemu oraz zakończyć lub przerwać świadczenia Usług w przypadku naruszenia przez Użytkownika obowiązków wynikających z p. VIII. Warunków handlowych.
 5. Dostawca jest uprawniony do prewencyjnej kontroli informacji lub innych materiałów przechowywanych lub rozpowszechnianych przez Użytkownika w ramach Usług. W przypadku, gdyby treść tych informacji naruszała niniejszy Regulamin, Dostawca jest uprawniony do usunięcia tych informacji lub innych materiałów lub zapobieżenia ich rozpowszechnianiu.
 6. W przypadku przerwy lub ograniczenia świadczenia Usług z przyczyn leżących po stronie Dostawcy jego odpowiedzialność w stosunku do Użytkownika ograniczona jest jedynie do wznowienia świadczenia Usług. Użytkownikowi nie przysługuje prawo dochodzenia innych roszczeń z tytułu odpowiedzialności za wady lub szkody (w tym utraconych korzyści).

VIII. Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Na podstawie Umowy Użytkownik jest uprawniony do dostępu do swojego Konta Użytkownika i do treści Usług, które zostaną mu udostępnione. Z poziomu interfejsu Użytkownik może w szczególności zarządzać swoimi danymi, wprowadzać i usuwać informacje o sobie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za ustawienia dokonane w Koncie Użytkownika.
 2. Użytkownik w ramach korzystania z Usług nie może przechowywać ani rozpowszechniać informacji lub innych materiałów, których treść jest sprzeczna z dobrymi obyczajami, porządkiem publicznym lub powszechnie obowiązującymi prawnymi przepisami, w szczególności jeśli treść:
  1. narusza prawa autorskie lub prawa związane z prawami autorskimi osób trzecich,
  2. ingeruje w prawo do ochrony dóbr osobistych lub dobrego imienia osób trzecich,
  3. zawiera seksistowskie, wulgarne lub niegrzeczne postawy,
  4. wzywa do przemocy,
  5. narusza normy prawne mające na celu ochronę przed nienawiścią do jakiegokolwiek narodu, grupy etnicznej, rasy, religii, klasy lub innej grupy osób lub ograniczanie praw i wolności jej członków.
 3. Użytkownik nie może w ramach korzystania z Usług wykorzystywać mechanizmów, narzędzi, oprogramowania lub procedur, które mają lub mogą mieć negatywny wpływ na działanie sprzętu Dostawcy, bezpieczeństwo sieci Internet lub innych użytkowników sieci Internet.
 4. Użytkownik nie może podejmować działań mających na celu wyłączenie lub ograniczenie działania Usług lub serwera Dostawcy, na którym prowadzona jest Usługa, ani dokonywać innych ataków na ten serwer, ani nie może pomagać w takich działaniach osobom trzecim. Użytkownik nie może korzystać z Konta Użytkownika i Usług jeżeli w nieuzasadniony sposób ograniczyłby korzystanie z Usług przez innych klientów Dostawcy lub w inny nieuzasadniony sposób ograniczyłby Dostawcę. W szczególności Użytkownik nie może obciążać serwera Dostawcy, na którym działa Usługa, zautomatyzowanymi żądaniami oraz używać zautomatyzowanego oprogramowania lub innego oprogramowania, które nie jest obsługiwane przez Dostawcę na potrzeby Usług.
 5. Zważywszy, że Usługa umożliwia przechowywanie lub publikację informacji przez Użytkownika, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z postanowieniami § 5 ustawy nr 480/2004 Dz.U. o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego oraz o zmianie niektórych ustaw, Użytkownik odpowiada za treść takich informacji.
 6. Dane dostępowe i dostęp do Usług są przeznaczone tylko dla jednej osoby fizycznej i nie można ich przenosić na dalsze osoby. Użytkownik nie ma prawa do odpłatnego lub bezpłatnego ich udostępniania, cedowania, wynajmowania, wypożyczania lub udostępniania ich w inny sposób Usług osobom trzecim w całości lub w części, na stałe lub czasowo, bez uprzedniej pisemnej zgody Dostawcy. Udostępnianie danych dostępowych między kilkoma osobami fizycznymi jest niedozwolone, nawet jeśli Użytkownik jest osobą prawną; osoba prawna jest zobowiązana do wyznaczenia jednej osoby fizycznej, która będzie miała dostęp do Usług. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy danych dostępowych do Usług, włącznie z hasłem. W przypadku utraty danych dostępowych lub podejrzenia ich niewłaściwego wykorzystania lub wycieku, Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Dostawcy; Jednocześnie Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane niewłaściwym wykorzystaniem dostępu do Usług. W przypadku podejrzenia współdzielenia dostępu do Usług Dostawca ma prawo do czasowego zawieszenia dostępu do Usług do czasu weryfikacji całej sprawy.

IX. Ochrona praw autorskich treści stron www i licencji

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zawarte na stronach www teksty, prace graficzne i inne elementy (zwane dalej „Dziełami Autorskimi”) są indywidualnie i / lub w całości chronione prawem autorskim. O ile nie uzgodniono inaczej w niniejszych Warunkach handlowych, autoryzowane wykorzystanie utworów chronionych prawem autorskim przez Użytkownika może nastąpić wyłącznie w interfejsie użytkownika Usług, dlatego zabronione jest kopiowanie, przechowywanie lub kopiowanie tych treści w jakikolwiek inny sposób, a także obchodzenie środków technicznych mających na celu ochronę treści, chyba że odbywałoby się to w sposób wyraźnie dozwolony przez prawo.
 2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że programy komputerowe tworzące strony www są chronione prawem autorskim. Użytkownik zobowiązuje się nie wykonywać żadnej czynności, która mogłaby pozwolić mu lub osobom trzecim na nieuprawnione ingerowanie lub używanie programów komputerowych, w stosunku do których wykonawcą praw majątkowych lub użytkownikiem jest Dostawca.
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że treści tworzone, udostępniane, publikowane lub umieszczane na stronach internetowych w ramach Usługi Free stają się własnością Dostawcy w momencie ich utworzenia, udostępnienia, publikacji lub umieszczenia na stronie www.
 4. Dostawca oświadcza, że ​​nie rości sobie prawa własności treści, które Użytkownik tworzy, udostępnia, publikuje lub umieszcza w Serwisie w ramach Usługi Basic lub Premium. Użytkownik udziela niewyłącznej, bezpłatnej, zbywalnej, podlegającej licencjonowaniu i ogólnoświatowej licencji na hostowanie, używanie, udostępnianie, kopiowanie itp. dla tworzonych, udostępnianych, publikowanych lub przesyłanych treści, do których mają zastosowanie prawa własności intelektualnej. Użytkownik jest uprawniony do wypowiedzenia niniejszej licencji w dowolnym momencie poprzez usunięcie treści lub wypowiedzenie Umowy. Jeżeli Użytkownik udostępnił treść innym Użytkownikom, którzy jej nie usunęli, treść będzie nadal wyświetlana.

X. Ochrona danych osobowych

 1. Zawierając Umowę, Dostawca jest upoważniony do przetwarzania danych osobowych Użytkownika zgodnie z Rozporządzeniem RODO oraz Ustawą o przetwarzaniu danych osobowych.
 2. Źródłem danych osobowych jest Użytkownik. Dostawca pozyskuje dane osobowe od Użytkownika wypełniając je i przekazując przy zawieraniu Umowy oraz podczas tworzenia Zamówienia Usług Płatnych.
 3. Celem przetwarzania danych osobowych przez Dostawcę jest (i) zawarcie i realizacja Umowy oraz Zamówienia Usług Płatnych, na podstawie których Użytkownikowi będą świadczone Usługi przez Dostawcę (ii) wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Dostawcy w związku z obowiązującymi przepisami RODO, Ustawą o przetwarzaniu danych osobowych oraz pozostałych przepisów prawnych (iii) inny cel, w którym Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych, (iv) inny cel zgodny z celem, dla którego dane osobowe Użytkownika zostały pierwotnie pozyskane. Przetwarzanie danych osobowych do celów archiwalnych lub statystycznych uznaje się za zgodne z pierwotnym celem w rozumieniu Rozporządzenia RODO oraz Ustawy o przetwarzaniu danych osobowych. W przypadku przetwarzania danych w celach przedmiotowych Dostawca dysponuje adekwatnymi i skutecznymi środkami technicznymi i organizacyjnymi zapewniającymi w szczególności minimalizację danych osobowych oraz w zależności od tego, w jaki sposób cele można osiągnąć, również pseudonimizację (dane osobowe nie zostaną przypisane do konkretnego Użytkownika bez dodatkowych informacji przechowywanych oddzielnie) lub przez anonimizację (dane osobowe nie będą w ogóle możliwe do przypisania do konkretnego Użytkownika, którego nie będzie można dalej identyfikować).
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Dostawcę jest wypełnienie zobowiązań umownych wobec Użytkownika, wypełnienie obowiązków prawnych Dostawcy oraz udzielona przez Użytkownika dobrowolna i bezwarunkowa zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Zakres przetwarzanych danych osobowych Użytkownika to: (i) adres e-mail, (ii) imię i nazwisko, w przypadku Zamówienia Usług Płatnych (iii) dane do faktury (np. adres pocztowy, NIP, numer telefonu), (iv ) lub inne dane osobowe przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Podanie danych osobowych jest wymogiem dotyczącym Umowy, niezbędnym do zawarcia i wykonania Umowy oraz Zamówienia Usług Płatnych.
 7. Dostawca jest uprawniony do przechowywania przetwarzanych danych osobowych w niezbędnym zakresie i w formie umożliwiającej identyfikację Użytkownika, przez maksymalny okres niezbędny do realizacji celu, dla jakiego są przetwarzane. Po upływie okresu zgodnego z prawem przechowywania przetwarzanych danych osobowych Dostawca zapewni bez zbędnej zwłoki usunięcie lub anonimizację danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem RODO oraz Ustawą o przetwarzaniu danych osobowych.
 8. Zgodnie z Rozporządzeniem RODO oraz Ustawą o przetwarzaniu danych osobowych, Użytkownik ma prawo w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku cofnięcia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych i braku innej podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych (np. konieczność wykonania Umowy lub obowiązków prawnych), Dostawca zapewni bez zbędnej zwłoki usunięcie lub anonimizację danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem RODO i Ustawą o przetwarzaniu danych osobowych.
 9. Dostawca jest uprawniony do przekazywania danych osobowych Użytkownika w niezbędnym zakresie następującym odbiorcom: (i) osobom, które w imieniu Dostawcy dochodzą na drodze sądowej i pozasądowej roszczeń Dostawcy w celu egzekwowania praw Dostawcy;(ii) sądom, egzekutorom sądowym, organom czynnym w postępowaniu karnym lub innym organom publicznym, w celu dochodzenia i egzekwowania roszczeń Dostawcy lub wypełniania obowiązków Dostawcy wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, (iii) osobom zapewniającym Dostawcy bezpieczeństwo i ochronę, stron internetowych i infrastruktury informatycznej, (iv) firmie ComGate Payments, a,s. w celu zapewnienia dokonywania płatności za Usługi płatne za pośrednictwem bramki płatniczej.
 10. W rozumieniu Rozporządzenia RODO Użytkownikowi przysługuje w szczególności (i) prawo dostępu do przetwarzanych na jego temat danych, (ii) prawo ich poprawiania, (iii) prawo ich usunięcia, (iv) prawo do ograniczenia przetwarzania, (v) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; (vi) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez uszczerbku dla zgodności z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
 11. Jeżeli Użytkownik przetwarza dane osobowe osób fizycznych, zarówno z pozycji administratora, jak i podmiotu przetwarzającego dane osobowe, zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Rozporządzeniu RODO oraz Ustawie o przetwarzaniu danych osobowych.

XI. Doręczenie

 1. O ile nie uzgodniono inaczej, dostawa do Umawiających się Stron odbywa się pocztą elektroniczną (zwykły e-mail).
 2. Korespondencja dostarczana jest do Użytkownika na adres e-mail podany w Koncie Użytkownika na stronach www.
 3. Dostawcy jest doręczana na adres e-mail info@mapulary.com.
 4. Wiadomość jest dostarczana natychmiast po jej odebraniu na serwerze poczty przychodzącej.

XII. Reklamacje i rozwiązywanie konfliktów

 1. Usługi na rzecz Użytkownika będą świadczone w jakości, której można racjonalnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Usług i ich cel.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo do reklamowania wad Usług i żądanie ich naprawy u Dostawcy w terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia pojawienia się danej wady, a to za pomocą e-mailu przesłanego na adres info@mapulary.com. W reklamacji Użytkownik powinien dokładnie wyspecyfikować, na czym polega reklamowana wada oraz podać okres czasowy, którego dana wada dotyczy.
 3. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Użytkownikowi przysługuje stosowna zniżka od Ceny Usług Płatnych lub, według wyboru Dostawcy, okres, przez jaki będzie mógł korzystać z Usług Płatnych, zostanie odpowiednio przedłużony. Dostawca poinformuje Użytkownika o rozstrzygnięciu reklamacji na adres e-mail podany w Koncie Użytkownika na stronach www.
 4. Jeżeli Użytkownik jest konsumentem i pomiędzy nim a Dostawcą dojdzie do sporu, w tym sporu dotyczącego rozstrzygnięcia reklamacji, ma on możliwość skontaktowania się z Dostawcą z żądaniem zadośćuczynienia, jeżeli Dostawca ustosunkuje się do żądania zadośćuczynienia lub nie odpowie w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wysłania, konsumentowi przysługuje prawo do złożenia wniosku o pozasądowe rozstrzygnięcie sporu na zasadach określonych w § 20d i nast. Ustawy o ochronie konsumentów.
 5. Podmiotem właściwym do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich z Dostawcą jest Czeska Inspekcja Handlowa, Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, NIP: 0020869, e-mail: adr@coi.cz, lub inny podmiot upoważniony przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu zarejestrowany na liście podmiotów zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich prowadzonej przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu Republiki Czeskiej.
 6. Konsument może skorzystać z platformy internetowej rozstrzygania sporów dostępnej na stronie http///ec.europa.eu/consumers/odr/ aby wystąpić o pozasądowe rozwiązanie sporu.
 7. Jeżeli Użytkownik nie jest konsumentem i dojdzie do sporu bez polubownego rozwiązania, spór zostanie skierowany do właściwego sądu powszechnego Republiki Czeskiej.

XII. Postanowienia końcowe

 1. Stosunki między Dostawcą i Użytkownikiem, które nie są wyraźnie uregulowane w niniejszych Warunkach handlowych, są regulowane przez obowiązujące i ważne przepisy prawa Republiki Czeskiej (niezależnie od jurysdykcji państwowej Użytkownika), w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz Ustawą o ochronie konsumentów.
 2. Dostawca ma prawo w dowolnym momencie jednostronnie zmienić Warunki handlowe. Dostawca jest zobowiązany do poinformowania Użytkownika o takiej zmianie z odpowiednim wyprzedzeniem, za pośrednictwem wiadomości elektronicznej przesłanej na adres e-mail podany w Koncie Użytkownika na stronie www. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na zmianę Warunków handlowych, ma prawo wypowiedzieć Umowę w ciągu 15 dni od opublikowania zmiany Warunków handlowych zgodnie z art. IV ust. 2 lit. b) Warunki handlowe. Po upływie terminu na przesłanie sprzeciwu na zmianę Warunków handlowych uważa się, że Użytkownik wyraża zgodę na ich zmianę i zmienione Warunki wejdą w życie w dniu w nich określonym. W dniu wejścia w życie zmiany Warunków następuje również zmiana Umowy, zgodnie ze zmianą Warunków.
 3. Jeżeli którekolwiek postanowienie Warunków jest lub stanie się nieważne lub nieskuteczne, nieważne postanowienie zostanie zastąpione postanowieniem, którego znaczenie jest jak najbardziej zbliżone do nieważnego postanowienia. Nieważność lub nieskuteczność jednego postanowienia nie wpływa na ważność pozostałych postanowień.
 4. Dostawca jest uprawniony do przeniesienia praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią, na co Użytkownik wyraża zgodę.
 5. Niniejsze Warunki handlowe wchodzą w życie z dniem xxx.